Liganyň gurluşygy

Güýçli gözleg we gözleg güýji bilen önümler öňdäki hatarda durýar

 • Öý
 • Habarlar
 • Liganyň gurluşygy
 • Liganyň gurluşygy

  Sene : 23-03-03

  Iş basyşyny sazlamak, işde hyjuw, jogapkärçilik we bagt atmosferasyny döretmek, kompaniýanyň içinde aragatnaşygy we jebisligi güýçlendirmek we her kime indiki işe has gowy yhlas etmegi höweslendirmek üçin 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda başlyk ähli işgärlere ýolbaşçylyk etdi. Jinsha qunqi, Taizhou, Zhejiang kompaniýasy özboluşly topar döretmek işini amala aşyrdy.

  Liganyň binasy (1)
  Liganyň binasy (1)

  Gelenden soň her kim gysga dynç alýar.Agşam BBQ konserti başlandy.Aýdym-sazyň şatlygyndan lezzet alýarka, barbeküwi dadyp görmek bilen, hemmeler ýygnanyp, içmek üçin tost aýtdylar.Bu işi we durmuşy gowy görýän ýaşlar topary.Ondan soňky kiçi oýunlar hemmeleriň höwesini iň ýokary derejä çykardy.Her kim dürli oýunlar oýnady, bu bolsa kärdeşleriniň arasyndaky gatnaşygy göze görünmeýän derejede artdyrdy we her kimiň asuda düşünişmegini we agzybirligini ýokarlandyrdy.Oýundan soň, şu aýda doglan günleri bolan adamlar çagyryldy we hemmeler olar üçin tort taýýarladylar.Doglan günüň dostlary, her kimiň islegi bilen doglan gün arzuw edýärler.

  Liganyň binasy (2)
  Liganyň binasy (3)
  Liganyň binasy (4)

  Ikinji gün, hemmeler topar döretmek işine garşy çykmaga resmi taýdan taýýarlandy.Adamlaryň sanyna görä, olar alty topara bölünip, "lakamlary çakla", "sen diýýärsiň" we "markanyň adyny ýyrt" ýaly oýunlar oýnadylar.Oýunlardan soňky jeza hemmäni güldürdi.Bu oýunlar, her kimiň asuda düşünişmegini we hyzmatdaşlygyny, şeýle hem kärdeşlerine düşünmegi synap görýär.Günüň toparlaýyn işleriniň üsti bilen, her kim özüni täzeden tanady we täzeden gözden geçirdi we şol bir wagtyň özünde aragatnaşyk we hyzmatdaşlygyň ähmiýetini duýdy.

  Liganyň binasy (5)
  Liganyň binasy (6)
  Liganyň binasy (7)

  Wagt çalt geçdi we gözüni ýumup üçünji gün boldy.Bagtly we peýdaly topar döretmek işleri gutardy we hemmeler öýe gaýdýardylar.Hyzmatdaşlyk, yhlas we topar döretmekde gaýduwsyzlyk bilen gazanylan üstünlik şatlygy Mesokyň her bir hyzmatdaşyna kärhananyň esasy gymmatlyklarynyň düýp manysyna çuňňur düşünmäge mejbur etdi.