Biz hakda

“KeyGree” sanly kebşirleýiş we kesiş elektrik enjamlaryny ösdürýär we öndürýär

 • Öý
 • Biz hakda
 • Biz hakda

  Kompaniýanyň tertibi

  “KeyGree” 10 ýyldan gowrak wagt bäri sanly kebşirleýiş we elektrik enjamlaryny ösdürýär we öndürýär we siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

  “Keygree Group Co., Ltd.” Britaniýanyň KeyGree tarapyndan 2009-njy ýylda maýa goýlan bütinleý daşary ýurt kärhanasydyr. Kompaniýa sanly kebşirleme we elektrik enjamlaryny kesmek we öndürmek bilen meşgullanýar.Çengdu Europeanewropa senagat seýilgähinde Hytaý-Europeewropa demir ýolunyň golaýynda ýerleşýär.Onuň işi Merkezi we Günorta Aziýa, Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar we 30-dan gowrak ýurt we sebiti öz içine alýar.

  Häzirki wagtda ýylda 250,000-den gowrak ýokary hilli we Europeanewropa tehnologiýa enjamlary bilen üpjün edýäris.Producthli önüm seriýalary milli hökmany CCC, CEewropanyň CE howpsuzlyk kepilnamasy, ISO9001: 2000 halkara hil ulgamy sertifikaty bilen tassyklanýar.

  Keygree, kebşirleýiş enjamlary pudagynda ýerleşýän özboluşly iş strategiýasy, berk hil syýasaty we ygtybarly önüm aýratynlyklary bilen ösýär.Önümleri awiasiýa, gämi gurluşygy, awtoulag, himiýa, magdançylyk, gurluşyk, polat, maşyn, polat gurluşy, enjamlary gaýtadan işlemek we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar, dünýä markalaryna tehnologiki täzelikleri we bazary ösdürmegi üpjün etmek we yzygiderli tagalla etmek.

  “Keygree” köp müşderiniň göwnünden turdy
  “Keygree” köp müşderiniň göwnünden turdy
  Açar önümler awiasiýa, gämi gurluşygy, awtoulag, himiýa, magdançylyk, gurluşyk, polat, maşyn, polat gurluşy, enjamlary gaýtadan işlemek we beýleki müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Önümler Merkezi Aziýa we Günorta Aziýa, Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar we 30-dan gowrak ýurt we sebitlere eksport edilýär, müşderilerimiz tarapyndan gowy garşylanýar.

  Medeniýet

  Açar önümler awiasiýa, gämi gurluşygy, awtoulag, himiýa, magdançylyk, gurluşyk, polat, maşyn, polat gurluşy, enjamlary gaýtadan işlemek we beýleki müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Önümler Merkezi Aziýa we Günorta Aziýa, Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar we 30-dan gowrak ýurt we sebitlere eksport edilýär, müşderilerimiz tarapyndan gowy garşylanýar.
  Täzelik

  Keygree, sanly kebşirleýiş we kesiş elektrik enjamlaryny ösdürmäge we innowasiýa önümçiligine gönükdirilen ajaýyp kompaniýa.Kebşirleýiş enjamlary pudagynyň iň ýokary üpjün edijisi bolmaga borçlanýarys.Iň täze gözleg we ösüş we iň bäsdeş önümler bilen yzygiderli üpjün edýär.

  Yhlasly, yhlasly, görnükli we başarnykly

  Her bir müşderini iň oňat hilli kebşirleýiş enjamlarynyň başyny we hemmetaraplaýyn we oýlanyşykly hyzmaty bilen tüýs ýürekden hödürleýäris we iň gowularyny etmäge çalyşýarys.

  Win-win hyzmatdaşlygy

  Win-win hyzmatdaşlygy kärhanalaryň gazaply bazar bäsleşiginde ýaşamagy we ösmegi üçin esas bolup durýar.Keygree diňe bir siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek bilen çäklenmän, eýsem birek-birege ýeňiş gazanmagyna umyt baglaýar!Diňe win-win arkaly has uzak möhletli hyzmatdaşlyga eýe bolup bileris.