Toparlaýyn çäreler

Güýçli gözleg we gözleg güýji bilen önümler öňdäki hatarda durýar

 • Öý
 • Habarlar
 • Toparlaýyn çäreler
 • Toparlaýyn çäreler

  Sene : 23-03-03

  loween ýuwaşlyk bilen ýakynlaşýar, karnawal oturylyşygy golaýlaýar.Bu gün, kompaniýamyz Hallowini bellemek, günbatar festiwal medeniýeti bilen tanyşmak we günbatar festiwal atmosferasyny duýmak üçin ähli agzalary ýygnaýar.

  habarlar (1)
  habarlar (2)

  Uly süňkleriň, erbet kädiniň we möýleriň bezegi astynda Hallowin baýramynyň özboluşly we gülkünç atmosferasy bar, bu gün hem aýlyk doglan günümizdir.Günortan sagat 3:00 töweregi hemmeler mejlisler otagyna ýygnandylar.Öý eýesiniň ýolbaşçylygynda doglan gün dostlary doglan gün şlýapalaryny geýip, şem ýakdylar.Membershli agzalar bereket ibermek üçin doglan gün aýdymlaryny bilelikde aýtdylar.Baý gowrulan towuk we doglan gün tortlary bilen atmosfera has janly we şatlandy.Her kim lezzetli nahary dadyp görenden soň, finalda interaktiw mini-oýun atmosferany iň ýokary derejä çykardy.Köp sowgat sumkalary stolda.Kompaniýa her kärdeşi üçin ajaýyp ownuk sowgatlar taýýarlady, ýöne olary almak üçin synagdan geçmeli.Oýun başlandy we düzgünler aşakdakylar: Her kim yzygiderli dur, soň bolsa öý eýesiniň öňünde birin-birin dur.Kelläni öwürmegiň ugry öý eýesiniň barmaklarynyň ugrundan tapawutly bolsa, derejeden geçersiňiz we bir halta sowgat alarsyňyz. Şowsuz bolanlar ýene nobatyň arkasyna giderler.Mini oýundan soň hemmeler kiçijik sowgat sumkasy bilen öýlerine dolandylar.Diwara asylan şarlar hem ellerinden alyndy.Dürli bölümdäki kärdeşleriň bagtly birleşmegi seýrekdir.Işdeşleriň kärdeşleriniň beýleki tarapyny görmek, şeýle hem bu ýylky Hallowini has ýatda saklamak üçin kompaniýanyň niýetlerini duýmak gaty üýtgeşik duýulýar.Şatlykly atmosferada bu Hallowin baýramy üçin ajaýyp gutarýar.

  habarlar (3)
  habarlar (4)
  habarlar (5)

  Keygree, mylaýym we dinamik korporatiw medeniýeti gurmagy maksat edinýär.Zehinleri taýýarlaýanlar üçin doly bilim we okuw ulgamyny bermekden başga-da, iş we durmuşy deňleşdirmek üçin dürli toparlaýyn çäreleri üpjün edýär.Iş ýerinde has gowy gurşaw döretmek üçin fitnes enjamlary hem bar.